Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 tháng 3,5660210460
6 tháng 3,6293621353
1 năm 3,7538393976
2 năm 3,9940451668
3 năm 4,2227200671
5 năm 4,6461139005
7 năm 5,0252783010
10 năm 5,5137836427
15 năm 6,1239205071
20 năm 6,4945557498
    Tổng số 10 bản ghi