Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 19/01/2018
Giá trị 241,66
Thay đổi (theo điểm) 1,41
% thay đổi 0,59
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 51.002.624.115,33
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 243,29 (Ngày 11/01/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 148,24 (Ngày 23/01/2017)