Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/09/2017
Giá trị 105,18
Thay đổi (theo điểm) 0,45
% thay đổi 0,43
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 92.588.970.980,89
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 105,18 (Ngày 20/09/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 77,88 (Ngày 13/12/2016)