Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 19/01/2018
Giá trị 188,34
Thay đổi (theo điểm) 0,73
% thay đổi 0,39
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 88.057.365.446,31
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 189,66 (Ngày 11/01/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 118,43 (Ngày 23/01/2017)