Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/09/2017
Giá trị 155,88
Thay đổi (theo điểm) 1,00
% thay đổi 0,65
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 67.389.801.218,73
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 155,88 (Ngày 20/09/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 108,08 (Ngày 13/12/2016)