HNX30 203,34 0,00 0,00
HNX30TRI 254,73 0,00 0,00
Xây dựng 153,81 0,00 0,00
Tài chính 181,27 0,00 0,00
HNX Index 108,11 0,00 0,00
Large 161,03 0,00 0,00
Công nghiệp 220,65 0,00 0,00
Mid/Small 169,11 0,00 0,00
UPCoM Index 53,32 0,00 0,00
UPCOM Large Index 88,26 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 104,52 0,00 0,00
UPCOM Small Index 101,06 0,00 0,00
VNX50 1.370,51 0,00 0,00
VNX Allshare 1.296,48 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>